Τὸ σιγᾶν πολλάκις ἐστι σοφώτατον ἀνθρώπῳ νοῆσαι

           S         adv>CC      3 sg                                       D

• σιγᾶν (inf vb contract en -άω-ῶ Gr 118) : se taire

• πολλάκις (adv πολλά : nombreux)  de nombreuses fois, souvent

• σοφώτατον (superl Gr 114; n > adv) : le plus sage

• ἀνθρώπῳ (D) : pour l’homme

• νοῆσαι (inf aor Gr 106) : penser, connaître

 

Pour l’homme, se taire est souvent la manière la plus sage de penser. 

 

Vocabulaire:
- ἐσθίω (verbe irrégulier: f ἔδομαι, ao2 ἔφαγον, pf ἐδήδοκα cf Gr §142 I.): manger (προσκατεσθίω: manger en outre)
- δάκτυλος, ου, ὁ: doigt

Grammaire: terminaison -ει 2 sg moyen-passif

• Πάντα : tout

• ῥεῖ (3 sg) : coule

Χριστὸς ἀνέστη (ἐκ νεκρῶν) 
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς (ἐν τοῖς μνήμασι) 
ζωὴν χαρισάμενος.

Noms et adjectifs:
- χριστός, οῦ (ὁ): le Christ
- νεκρός, ά, όν: mort
- θάνατος, ου (ὁ): la mort
- μνῆμα, ατος (τὸ): le tombeau
- ζωή, ῆς (ἡ): la vie

Analyses
- θανάτῳ (D sg > CC de moyen de πατήσας)
- θάνατον (Ac sg > COD de πατήσας)
- ζωὴν (Ac sg > COD de χαρισάμενος)
- τοῖς (D pl > le 1er est C d'attrib de χαρισάμενος, il est employé comme pronom avec l'expansion ἐν τοῖς μνήμασι; le 2e est déterminant de μνήμασι après la prép ἐν)
- μνήμασι (D pl)

Prépositions:
- ἐκ + G: de, hors de
- ἐν + D: dans

Verbes
- ἀνέστη (3 sg aor 2 de ἀνίστημι: se relever)
- πατήσας (N sg part aor de πατέω-ῶ: fouler aux pieds)
- χαρισάμενος (N sg part aor de χαρίζομαι: accorder)