(Μετὰ τὴν δόσιν) τάχιστα γηράσκει χάρις

  • μετά (prép + A) : après
  • δόσιν (A sg de δόσις, εως, ἡ: don, part)
  • γηράσκει (3 sg de γηράσκω): vieillit
  • τάχιστα (adv superl): très vite
  • χάρις (N sg de χάρις, ιτος Α -ιν, ἡ: grâce, faveur, bienveillance, égards, gratitude)

Traduction: Une fois le don fait, la gratitude s'estompe très vite. 

Contexte  (cf Tosi 1357): Proverbe répertorié parmi les sentences de Ménandre