Ἡ γὰρ σιωπὴ τοῖς σοφοῖσιν ἀπόκρισις

  • σιωπὴ (N sg de σιωπὴ, ῆς, ἡ > S de ἐστιν sous entendu): silence
  • σοφοῖσιν (D pl de σοφός, ή, όν > C d'attrib)
  • ἀπόκρισις (N sg de ἀπόκρισις, εως > Attrib.S): réponse

Traduction: Pour les sages, le silence est une réponse. 

Contexte: Proverbe répertorié à la fois comme fragment d'Euripide et parmi les sentences de Ménandre. (Tosi 17)