Χριστὸς ἀνέστη (ἐκ νεκρῶν) 
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς (ἐν τοῖς μνήμασι) 
ζωὴν χαρισάμενος.

Noms et adjectifs:
- χριστός, οῦ (ὁ): le Christ
- νεκρός, ά, όν: mort
- θάνατος, ου (ὁ): la mort
- μνῆμα, ατος (τὸ): le tombeau
- ζωή, ῆς (ἡ): la vie

Analyses
- θανάτῳ (D sg > CC de moyen de πατήσας)
- θάνατον (Ac sg > COD de πατήσας)
- ζωὴν (Ac sg > COD de χαρισάμενος)
- τοῖς (D pl > le 1er est C d'attrib de χαρισάμενος, il est employé comme pronom avec l'expansion ἐν τοῖς μνήμασι; le 2e est déterminant de μνήμασι après la prép ἐν)
- μνήμασι (D pl)

Prépositions:
- ἐκ + G: de, hors de
- ἐν + D: dans

Verbes
- ἀνέστη (3 sg aor 2 de ἀνίστημι: se relever)
- πατήσας (N sg part aor de πατέω-ῶ: fouler aux pieds)
- χαρισάμενος (N sg part aor de χαρίζομαι: accorder)