Τὸ σιγᾶν πολλάκις ἐστι σοφώτατον ἀνθρώπῳ νοῆσαι

           S         adv>CC      3 sg                                       D

• σιγᾶν (inf vb contract en -άω-ῶ Gr 118) : se taire

• πολλάκις (adv πολλά : nombreux)  de nombreuses fois, souvent

• σοφώτατον (superl Gr 114; n > adv) : le plus sage

• ἀνθρώπῳ (D) : pour l’homme

• νοῆσαι (inf aor Gr 106) : penser, connaître

 

Pour l’homme, se taire est souvent la manière la plus sage de penser.