Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.

Noms et adjectifs

  • χριστός, οῦ (ὁ): le Christ
  • νεκρός, ά, όν: mort
  • θάνατος, ου (ὁ): la mort
  • μνῆμα, ατος (τὸ): le tombeau
  • ζωή, ῆς (ἡ): la vie

Prépositions

  • ἐκ + G: de, hors de
  • ἐν + D: dans

Verbes

  • ἀνέστη (3 sg aor 2 de ἀνίστημι: se relever)
  • πατήσας (N sg part aor de πατέω-ῶ: fouler aux pieds)
  • χαρισάμενος (N sg part aor de χαρίζομαι: accorder)